Elevhälsa

Södra skolan har en elevhälsa som finns tillgänglig för eleverna varje dag. Vi erbjuder specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. Tillgång finns även till skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. På Södra skolan arbetar alla lärare, tillsammans med elevhälsan för att alla elever skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att anpassa och utveckla skolan efter våra elever, inte tvärt om.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisningen om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning.