Södra Skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Syfte

Syftet med Södra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt att motverka kränkningar i skolan. Utbildningen ska utformas i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Planen omfattar verksamheterna från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshemmets verksamhet. Planen revideras inför varje nytt läsår.

Vision

Södra skolan är en skola där alla oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck har lika värde och behandlas med respekt. Öppenhet och demokratiska former för arbetet präglar skolan. I vår dagliga verksamhet arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö där trakasserier, kränkningar och diskriminering inte förekommer. Södra skolan fokuserar på och arbetar med EQ, emotionell intelligens, där vi strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens. Detta innebär att vi ger eleverna verktyg i att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation.